soạn anh unit 1 lớp 11

Bạn đang được coi nội dung bài viết Tiếng Anh 11 Unit 1: Từ vựng Từ vựng The Generation Gap bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn hoàn toàn có thể truy vấn thời gian nhanh vấn đề quan trọng bên trên phần mục lục nội dung bài viết phía bên dưới.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 1 tổng ăn ý toàn cỗ kể từ mới mẻ Tiếng Anh cần thiết xuất hiện nay vô bài The Generation Gap chương trình mới mẻ, thông qua đó canh ty những em học viên lớp 11 sẵn sàng bài học kinh nghiệm trước lúc tới trường.

Bạn đang xem: soạn anh unit 1 lớp 11

Xem thêm: Những giải pháp và bật mí một vài điều hữu ích cho bạn khi xem bong da truc tiep tại Cà Khịa TV 

Từ vựng Unit 1 lớp 11 được biên soạn bám sát theo đuổi công tác SGK Tiếng Anh 11 công tác thử nghiệm bao hàm kể từ mới mẻ, phiên âm và nghĩa của kể từ. Qua bại canh ty học viên nhanh gọn lẹ nắm rõ được kỹ năng, tăng vốn liếng kể từ vựng cho tới bạn dạng thân ái nhằm học tập chất lượng Tiếng Anh 11. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể từ vựng giờ đồng hồ Anh 11 Unit 1, chào chúng ta nằm trong theo đuổi dõi bên trên phía trên.

Từ vựng Unit 1 lớp 11: The Generation Gap

Từ mới Phiên âm Định nghĩa
1. afford /əˈfɔːd/(v) có kĩ năng chi trả
2. attitude /ˈætɪtjuːd/(n) thái độ
3. bless /bles/ (v) cầu nguyện
4. brand name /ˈbrænd neɪm/(n.phr) hàng hiệu
5. browse /braʊz/ (v) tìm dò xét vấn đề bên trên mạng
6. burden /ˈbɜːdn/(n) gánh nặng
7. casual /ˈkæʒuəl/(a) thường, thông thường, thông thường
8. change one’s mind /tʃeɪndʒ – maɪnd/(idm) thay thay đổi quan tiền điểm
9. childcare /ˈtʃaɪldkeə(r)/(n) việc đỡ đần con cái cái
10. comfortable /ˈkʌmftəbl/(a) thoải cái, dễ dàng chịu
11. compassion /kəmˈpæʃn/(n) lòng thương, lòng trắc ẩn
12. conflict /ˈkɒnflɪkt/(n) xung đột
13. conservative /kənˈsɜːvətɪv/ (a) bảo thủ
14. control /kənˈtrəʊl/(v) kiểm soát
15. curfew /ˈkɜːfjuː/(n) hạn thời hạn về mái ấm, mệnh lệnh giới nghiêm
16. current /ˈkʌrənt/ (a) ngày ni, hiện nay nay
17. disapproval /ˌdɪsəˈpruːvl/ (n) sự ko giã trở thành, phản đối
18. dye /daɪ/ (v) nhuộm
19. elegant /ˈelɪɡənt/(a) thanh lịch, tao nhã
20. experienced /ɪkˈspɪəriənst/(a) có kinh nghiệm
21. extended family /ɪkˌstendɪd ˈfæməli/(n.p) gia đình nhiều thế hệ
22. extracurricular /ˌekstrə kəˈrɪkjələ(r)/(a) ngoại khóa, thuộc sở hữu nước ngoài khóa
23. fashionable /ˈfæʃnəbl/(a) thời trang, ăn ý mốt
24. financial /faɪˈnænʃl/ (a) thuộc về tài chính
25. flashy /ˈflæʃi/(a) diện, hào nhoáng
26. follow in one’s footstep theo bước, nối bước
27. forbid /fəˈbɪd/(v) cấm, ngăn cấm
28. force /fɔːs/(v) bắt buộc, buộc phải
29. frustrating /frʌˈstreɪtɪŋ/(a) gây không dễ chịu, bực mình
30. generation gap /dəˌdʒenəˈreɪʃn ɡæp/(n.p) khoảng cơ hội Một trong những thế hệ
31. hairstyle /ˈheəstaɪl/ (n) kiểu tóc
32. impose /ɪmˈpəʊz/(v) on somebody áp bỏ lên ai đó
33. interact /ˌɪntərˈækt/(v) tương tác, phó tiếp
34. judge /dʒʌdʒ/(v) phán xét, tấn công giá
35. junk food /ˈdʒʌŋk fuːd/(n.p) đồ ăn vặt
36. mature /məˈtʃʊə(r)/ (a) trưởng trở thành, chín chắn
37. multi-generational /ˌmʌlti -ˌdʒenəˈreɪʃənl/(a) đa mới, nhiều thế hệ
38. norm /nɔːm/(n) sự chuẩn chỉnh mực
39. nuclear family /ˌnjuːkliəˈfæməli/(n.p) gia đình phân tử nhân
40. obey /əˈbeɪ/(v) vâng tiếng, tuân theo
41. objection /əbˈdʒekʃn/(n) sự phản đối, phản kháng
42. open –minded /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/(a) thoáng, túa mở
43. outweigh /ˌaʊtˈweɪ/(v) vượt hơn nhiều, nhiều hơn
44. pierce /pɪəs/(v) xâu khuyên nhủ (tai, mũi,…)
45. prayer /preə(r)/ (n) lời nguyện cầu, tiếng thỉnh cầu
46. pressure /ˈpreʃə(r)/(n) áp lực, sự đôn đốc bách
47. privacy /ˈprɪvəsi/(n) sự riêng biệt tư
48. relaxation /ˌriːlækˈseɪʃn/ (n) sự nghỉ dưỡng, giải trí
49. respect /rɪˈspekt/ (v) tôn trọng
50. respectful /rɪˈspektfl/ (a) có thái phỏng tôn trọng
51. responsible /rɪˈspɒnsəbl/ (a) có trách móc nhiệm
52. right /raɪt/(n) quyền, quyền lợi
53. rude /ruːd/ (a) thô lỗ, lố lăng
54. sibling /ˈsɪblɪŋ/ (n) anh/chị/em ruột
55. skinny (of clothes) /ˈskɪni/ (a) bó sát, ôm sát
56. soft drink /ˌsɒft ˈdrɪŋk/(n.phr) nước ngọt, đồ uống đem gas
57. spit /spɪt/ (v) khạc nhổ
58. state-owned /ˌsteɪt – /əʊnd/(adj) thuộc về mái ấm nước
59. studious (a) chăm chỉ, siêng năng
60. stuff /stʌf/ (n) thứ, khoản, đồ
61. swear /sweə(r)/ (v) thề, chửi thề
62. table manners /ˈteɪbl mænəz/ (n.p) cung cách
63. taste /teɪst/ (n) in thị hiếu về
64. tight /taɪt/ (a) bó sát, ôm sát
65. trend /trend/ (n) xu thế, xu hướng
66. upset /ʌpˈset/ (a) không sướng, buồn ngán, lo ngại, bối rối
67. value /ˈvæljuː/ (n) giá trị
68. viewpoint /ˈvjuːpɔɪnt/ (n) quan điểm
69. work out (phr.v) tìm ra

Cảm ơn các bạn tiếp tục coi nội dung bài viết Tiếng Anh 11 Unit 1: Từ vựng Từ vựng The Generation Gap bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn chúng ta có thể phản hồi, coi thêm thắt những tham khảo thêm ở phía bên dưới và hòng rằng sẽ hỗ trợ ích cho chính mình những vấn đề thú vị.