Thông báo điểm thi cuối khóa học 18/09 ~ 16/12/2017

Trung tâm tiếng nhật núi trúc trân trọng thông báo điểm thi cuối khóa học 18/09 ~ 16/12/2017.

Trung tâm tiếng nhật núi trúc trân trọng thông báo điểm thi cuối khóa học 18/09 ~ 16/12/2017.

Các bạn vui lòng click vào link sau để xem điểm:

皆さん、こんばんは。試験結果のお知らせ。Trung Tâm Tiếng Nhật Núi Trúc Trân trọng thông báo điểm thi cuối khóa học 18/9 ~ 16/12/2017. Có…

Người đăng: Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc vào 19 Tháng 12 2017