điện phân nóng chảy nacl

NaCl → Na + Cl2 được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và thăng bằng phương trình năng lượng điện phân rét chảy NaCl, kể từ cơ xác lập hóa học sinh rời khỏi ở từng năng lượng điện đặc biệt. Mời chúng ta tham ô khảo

1. Phương trình năng lượng điện phân NaCl rét chảy 

2NaCl overset{đpnc}{rightarrow} 2Na + Cl2

Bạn đang xem: điện phân nóng chảy nacl

2. Điều khiếu nại năng lượng điện phân rét chảy NaCl

Điện phân rét chảy NaCl.

Các phản xạ xẩy ra ở năng lượng điện cực:

Ở đặc biệt catot (cực âm) xẩy ra sự khử ion Na+ trở nên Na: Na+ + 1e → Na.

Ở đặc biệt anot (cực dương) xẩy ra sự lão hóa Cl- trở nên Cl2: 2Cl → Cl2 + 2e

3. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Điện phân NaCl rét chảy với năng lượng điện đặc biệt trơ ở catôt thu được

A. Na

B. HCl

C. NaOH

D. Cl2

Đáp Án Chi Tiết

Đáp án A

Câu 2. Điện phân NaCl rét chảy với độ mạnh I = 1,93A nhập thời hạn 6 phút 40 giây thì chiếm được 0,1472 gam Na. Hiệu suất quy trình năng lượng điện phân là

A. 90%.

B. 80%.

C. 100%.

D. 75%.

Đáp Án Chi Tiết

Đáp án B t = 400s => mNa chiếm được lí thuyết = A.I.t / nF = 0,184 gam

mà lượng Natri: mNa thực tế = 0,1472 gam

=> H = 0,1472 / 0,184 .100% = 80%

Câu 3. Điện phân hỗn hợp NaCl năng lượng điện đặc biệt trơ, không tồn tại màng ngăn, sản phấm chiếm được bao gồm những hóa học này tiếp sau đây.

A. H2, Cl2, NaOH

B. H2, Cl2, NaOH, nước Giaven

C. H2, Cl2, nước Giaven

D. H2, nước Giaven

Đáp Án Chi Tiết

Đáp án D

Câu 4. Khi năng lượng điện phân NaCl rét chảy (điện đặc biệt trơ), bên trên catot xảy ra

A. sự khử ion Cl-.

B. sự lão hóa ion Cl-.

C. sự lão hóa ion Na+.

D. sự khử ion Na+.

Đáp Án Chi Tiết

Đáp án D Catot (-):

Na+ + 1e → Na => quy trình nhận e => quy trình khử ion Na+

Anot (+):

2Cl → Cl2 + 2e => quy trình nhượng bộ e => quy trình lão hóa Cl-

Câu 5. Nhận toan này đích thị về quy trình xẩy ra ở đặc biệt âm và đặc biệt dương Khi năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl và năng lượng điện phân NaCl rét chảy?

A. Tại catot đều là quy trình khử ion Na+, ở anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

B. Tại catot đều là quy trình khử nước, ở anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

Xem thêm: Livescore - Cập nhật nhanh nhất kết quả tỷ số bóng đá trực tuyến

C. Tại catot, năng lượng điện pân hỗn hợp NaCl là quy trình khử nước, năng lượng điện phân NaCl rét chảy là quy trình khử ion Na+, ở anot đều phải có quy trình lão hóa ion Cl-

D. Tại catot, năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl là quy trình khử ion Na+, năng lượng điện phân NaCl rét chảy là quy trình khử nước. Tại anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

Đáp Án Chi Tiết

Đáp án C Điện phân hỗn hợp NaCl:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2

Điện phân NaCl rét chảy:

2NaCl → 2Na + Cl2

→ ở catot, năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl là quy trình khử nước, năng lượng điện phân NaCl nỏng chảy là quy trình khử ion Na+, ở anot đều phải có quy trình lão hóa ion Cl-

Câu 6. Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl, ở đặc biệt âm xảy ra

A. Sự khử phân tử nước

B. Sự oxi hoá ion Na+

C. Sự oxi hoá phân tử nước

D. Sự khử ion Na+

Đáp Án Chi Tiết

Đáp án A Điện phân hỗn hợp NaCl:

Ở đặc biệt âm (catot): bên trên mặt phẳng của đặc biệt âm với những ion Na+ và phân tử H2O. Tại phía trên xẩy ra sự khử những phân tử H2O: 2H2O + 2e → H2 + 2OH-.

Ở đặc biệt dương (anot): bên trên mặt phẳng của đặc biệt dương với những ion Cl- và phân tử H2O. Tại phía trên xẩy ra sự lão hóa những ion Cl-: 2Cl- → Cl2 + 2e

Câu 7. Nhận xét này là đúng vào khi năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl với màng ngăn sau?

A. Tại catot xẩy ra sự khử ion sắt kẽm kim loại Natri.

B. Tại anot xẩy ra sự lão hóa H2O.

C. Tại anot sinh rời khỏi khí H2.

D. Tại catot xẩy ra sự khử nước.

Đáp Án Chi Tiết

Đáp án D Do ion Na+ không bị năng lượng điện phân nhập hỗn hợp ⇒ bên trên catot chỉ xẩy ra sự khử H2O.

Câu 8. Điện phân hỗn hợp NaCl với màng ngăn. Nhận xét này sau đó là đúng?

A. Tại catot xẩy ra sự khử ion sắt kẽm kim loại Natri.

B. Tại anot xẩy ra sự lão hóa H2O.

C. Tại anot sinh rời khỏi khí H2.

D. Tại catot xẩy ra sự khử nước.

Đáp Án Chi Tiết

Đáp án D

Câu 9. Điện phân hỗn hợp NaCl năng lượng điện đặc biệt trơ, không tồn tại vách ngăn. Sản phấm chiếm được gồm

A. H2, Cl2, NaOH

B. H2, Cl2, NaOH, nước Giaven

C. H2, Cl2, nước Giaven

D. H2, nước Giaven

Đáp Án Chi Tiết

Xem thêm: phim dac cong my

Đáp án D Phương trình năng lượng điện phân với màng ngăn: 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

Nếu không tồn tại màng ngăn thì: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

=> phương trình năng lượng điện phân: NaCl + H2O → NaClO + H2