tiếng anh lớp 9 review 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 9 review 1

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

Task 1. Listen and practise saying the sentences. Pay attention vĩ đại the underlined words.

(Nghe và thực hành thực tế phát biểu những câu sau. Tập trung vô những kể từ được gạch ốp chân.)

1. My town is nice and peaceful, but it isn’t very big

(Thị trấn của tôi rất đẹp và thanh thản, tuy nhiên nó ko rộng lớn.)

2. Da Nang Museum of Cham Sculpture attracts a lot of foreign visitors

(Bảo tàng Điêu tương khắc Chăm page authority TP. Đà Nẵng thú vị thật nhiều khác nước ngoài quốc tế.)

3. A: Were you wearing a helmet when you fell off your bike?

   (Bạn với đang được group nón bảo đảm khi chúng ta trượt xe pháo không?)

    B: No, I wasn’t. 

   (Không, tôi ko group.)

4. Son: Can I go vĩ đại a party tonight, Mum?

   (Con trai: Con hoàn toàn có thể cho tới bữa tiệc  tối ni được ko mẹ?)

    Mother: OK, but please don’t make noise when you come home. 

    (Mẹ: Được thôi, tuy nhiên con cái chớ thực hiện ồn lúc còn về mái ấm.)

5. A: My mum’s really a good friend of mine.

    (Mẹ của tôi thực sự là một trong người chúng ta đảm bảo chất lượng của tôi.)

    B: Is she? Mine is very strict towards bầm.

    (Mẹ của công ty sao? Mẹ của tôi vô cùng nghiêm nghị tương khắc với tôi.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Look at the underlined words in the sentences and mark them as W (weak) or S (strong). Then listen vĩ đại kiểm tra and practise.

(Nhìn vô những kể từ được gạch ốp chân vô câu và khắc ghi W (nhẹ) hoặc S (mạnh). Nghe nhằm đánh giá và thực hành thực tế.)

1. A: Is (  ) Minh happy about winning the scholarship?

  (Minh niềm hạnh phúc Lúc giành được học tập bổng nên không?)

B: Yes, he is (  ). But his parents are (  ) happier.

(Đúng vậy. Nhưng thân phụ u của anh ấy ấy niềm hạnh phúc rộng lớn.)

2. A: I can’t (  ) understand it! Aren’t () you my son?

(Bố ko thể hiểu nó! Con ko nên là đàn ông tía sao?)

B: I’m terribly sorry, dad. But it isn’t () entirely my fault.

(Con vô cùng van nài lỗi, tía. Nhưng cơ ko nên là lỗi của con cái.)

3. A: Pho Hien is () a very old town in North Viet Nam.

(Phố Hiến là một trong thị xã cổ ở miền Bắc nước Việt Nam.)

B: Is it ()? Where is it () located?

(Thật sao? Nó ở đâu?)

4. A: It’s () raining. Are they () wearing raincoats?

   (Trời mưa. Họ đang khoác trên người đem áo tơi nên không?)

B: She () is, but he () isn’t.

(Cô ấy đem, tuy nhiên anh ấy thì ko.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Is ( W ) Minh happy about winning the scholarship?

    B: Yes, he is ( S ). But his parents are ( W ) happier.

2. A: I can’t ( S ) understand it! Aren’t (S) you my son?

    B: I’m terribly sorry, dad. But it isn’t (S) entirely my fault.

3. A: Pho Hien is (W) a very old town in North Viet Nam.

    B: Is it (S)? Where is it (W) located?

4. A: It’s (W) raining. Are they (W) wearing raincoats?

    B: She (S) is, but he (S) isn’t.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the verbs in column A with the words/phrases in column B 

(Nối động kể từ ở cột A với từ/ cụm kể từ ở cột B.)

A

B

reduce

a trang chính business

pull down

high expectations

empathise

a handicraft

make

worried and frustrated

set up

employment

feel

an old building

have

pollution

provide

with someone

Lời giải chi tiết:

- reduce pollution (giảm dù nhiễm)

- pull down an old building (phá diệt một tòa mái ấm cũ)

- empathise with someone (thông cảm với ai đó)

- make a handicraft (làm loại thủ công)

set up a trang chính business (thành lập một doanh nghiệp)

feel worried and frustrated (cảm thấy phiền lòng và thất vọng)

have high expectations (có kỳ vọng cao)

provide employment (cung cấp cho việc làm)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Fill each gap with a word from the box.

(Điền từng điểm rỗng 1 từ  vô khuông.)

attractions                     giant                      excited                           interest                            fascinating                tallest                          symbol                       affordable

The London Eye, also known as the Millennium Wheel, is a (1) ____  observation wheel in London. The entire structure is 135 metres (443 ft) tall and the wheel has a diameter of 120 metres (394 ft). When erected in 1999 it was the world’s (2) ____observation wheel. It is now one of the most popular (3) ____   in the world. It is considered vĩ đại be a (4) ____ of London. People make special journeys vĩ đại see the (5) ____giant wheel. 15,000 people can ride the wheel every day. They feel (6) ____  vĩ đại climb above the đô thị and look back down on it. Not just rich people, but everybody can vì thế this. It is public and (7) ____ , and it has become a place of (8) ____ in London.

Phương pháp giải:

- attractions (n): điểm thu hút

- giant (adj): khổng lồ                   

- excited (adj): hào hứng

- interest (n): sự quan hoài, quí thú                           

- fascinating (adj): thú vị             

- tallest (adj): cao nhất                         

- symbol (n): biểu tượng                       

- affordable (adj): hoàn toàn có thể chi trả được

Lời giải chi tiết:

1. giant

2. tallest      

3. attractions  

4. symbol

5. fascinating

6. excited    

7. affordable  

8. interest

1. giant

Giải thích: Trước danh từ "observation wheel" cần một tính kể từ.

2. tallest      

Giải thích: Trước danh kể từ "observation wheel" cần thiết một tính kể từ.

3. attractions  

Giải thích: Cụm kể từ one of + danh kể từ số nhiều (một trong mỗi...)

=> on of the most popular attractions ( 1 trong mỗi điểm thú vị phổ cập nhất)       

4. symbol

Giải thích: Sau mạo kể từ "a" cần thiết 1 danh kể từ.

5. fascinating

Giải thích: Trước danh kể từ chỉ vật "giant wheel" => cần thiết một tính kể từ chỉ đặc điểm, Điểm lưu ý. 

6. excited    

Giải thích: S + feel + tính kể từ chỉ tình trạng cảm xúc

7. affordable  

Giải thích: Trước "and" là tính kể từ "public" => sau "and" cũng nên là một trong tính kể từ.  

8. interest

Giải thích: Sau giới kể từ "of" cần thiết danh từ; Cụm kể từ "place of  interest" (địa điểm thu hút) 

The London Eye, also known as the Millennium Wheel, is a (1) giant observation wheel in London. The entire structure is 135 metres (443 ft) tall and the wheel has a diameter of 120 metres (394 ft). When erected in 1999 it was the world’s (2) tallest observation wheel. It is now one of the most popular (3)  attractions in the world. It is considered vĩ đại be a (4) symbol of London. People make special journeys vĩ đại see the (5) fascinating giant wheel. 15,000 people can ride the wheel every day. They feel (6) excited to climb above the đô thị and look back down on it. Not just rich people, but everybody can vì thế this. It is public and (7) affordable  , and it has become a place of (8) interest in London.

Tạm dịch:

London Eye, còn được gọi là Vòng con quay Thiên niên kỷ, là một trong vòng xoay để ý đẩy đà ở London. Toàn cỗ cấu tạo cao 135 mét (443 ft) và vòng xoay với 2 lần bán kính 120 m (394 ft). Khi được thi công vô năm 1999, nó là vòng để ý tối đa toàn cầu. Đây là một trong trong mỗi điểm tham lam quan tiền phổ cập nhất bên trên toàn cầu. Nó được xem là một hình tượng của London. Người tao tiến hành những chuyến hành trình quan trọng để xem thấy vòng xoay đẩy đà ấn tượng này. 15000 người hoàn toàn có thể ngồi lên vòng xoay này thường ngày. Họ cảm nhận thấy mừng rỡ mừng Lúc trèo lên bên trên và ngắm nhìn TP. Hồ Chí Minh kể từ tầm bên trên cơ. Không chỉ những người dân phú quý, tuy nhiên toàn bộ quý khách đều hoàn toàn có thể thực hiện điều này. Nó là một trong điểm công nằm trong và ngân sách hợp lý và phải chăng, và nó đang trở thành một điểm thú vị khi tới London.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Xem thêm: truyện hoa hồng đỏ và súng

Task 5. Complete each sentence with the correct khuông of a phrasal verb from the list.

(Hoàn trở nên từng câu theo phương thức đích thị của cụm động kể từ.)

look up                khuyến mãi with                turn down                phối up                   get over                put up with                                               give up                         keep up with

1. The two countries agreed vĩ đại _____ full diplomatic relations.

2. When you’re tired and under stress, it’s important vĩ đại look after yourself and find ways to_____ it.

3. Six people applied for the job, but four of them were _____.

4. Why don’t you _____ this word in the dictionary?

5. Mike had vĩ đại _____ gymnastics because of his injury.

6. I’m going crazy! I can’t _____ ví much confusion!

7. I think she _____ the quarrel with her close friend.

8. It’s difficult vĩ đại _____ changes in technology.

Phương pháp giải:

- look up: tra cứu

- khuyến mãi with: giải quyết

- turn down: kể từ chối

- phối up: trở nên lập                   

- get over: vượt lên trên qua               

- put up with: Chịu đựng 

- give up: kể từ bỏ                         

- keep up with: theo đòi kịp, xua đuổi kịp

Lời giải chi tiết:

1. set up 

2. khuyến mãi with 

3. turned down 

4. look up 

5. give up 

6. put up with 

7. got over 

8. keep up with 

1. set up 

The two countries agreed to set up full diplomatic relations.

(Hai vương quốc vẫn đồng tình thiết lập mối quan hệ nước ngoài gửi gắm.)

2. khuyến mãi with

When you’re tired and under stress, it’s important vĩ đại look after yourself and find ways to deal with it.

(Khi chúng ta mệt rũ rời và bị mệt mỏi, điều cần thiết là hãy tự động đỡ đần phiên bản thân thiết và thám thính cơ hội giải quyết và xử lý nó.)

3. turned down 

Six people applied for the job, but four of them were turned down.

(Có sáu người nộp đơn mang đến việc làm này, tuy nhiên 4 người vô số bọn họ bị kể từ chối.)

4. look up 

Why don’t you look up this word in the dictionary?

(Tại sao chúng ta không kiếm thám thính kể từ này vô kể từ điển?)

5. give up 

Mike had vĩ đại give up gymnastics because of his injury.

(Mike nên kể từ vứt môn thể thao vì như thế gặp chấn thương.)

6. put up with

I’m going crazy! I can’t put up with ví much confusion!

(Tôi tiếp tục vạc điên! Tôi ko thể Chịu đựng được với rất nhiều sai sót lẫn!)

7. got over 

I think she got over the quarrel with her close friend.

(Tôi nghĩ về cô ấy vẫn băng qua cuộc cãi vả với những người bạn tri kỷ của cô ý.)

8. keep up with 

It’s difficult to keep up with changes in technology.

(Thật khó khăn nhằm đuổi bắt kịp với việc thay cho thay đổi technology.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Rewrite the following questions in reported speech, using question words before to-infinitives.

(Viết lại những câu sau vì chưng lời nói phát biểu con gián tiếp, dùng cấu tạo kể từ nhằm căn vặn + vĩ đại V.)

1. “What should I wear vĩ đại the fancy dress party?” Trang asked.

("Tôi nên đem gì vô buổi tiệc âu phục ưa thích?" Trang căn vặn.)

2. “Should I help Chau with the money my mum gave vĩ đại me?” she wondered.

("Tôi với nên hùn Châu với số chi phí tuy nhiên u tôi mang đến tôi?" cô tự động căn vặn.)

3. “Where can we get those traditional handicrafts?” Nick wondered.

(“Chúng tao hoàn toàn có thể nhận những kiệt tác tay chân truyền thống lịch sử ở đâu?" Nick tự động căn vặn.)

4. “Who can I turn vĩ đại for help with my homework now?” Phuc said.

("Bây giờ ai hoàn toàn có thể quay về để giúp đỡ thực hiện bài bác luyện ở nhà đất của tôi chứ?" Phúc phát biểu.)

5. “When should I break the sad news vĩ đại him?” Hoa asked.

("Tôi nên share tin cẩn buồn với anh ấy như vậy nào?" Hoa căn vặn.)

Lời giải chi tiết:

1. Trang wondered what vĩ đại wear vĩ đại the fancy dress tiệc nhỏ.

(Trang tự động căn vặn đem gì mang đến buổi tiệc âu phục ưa quí.)

2. She couldn't decide whether vĩ đại help Chau with the money her mum had given vĩ đại her.

(Cô ấy ko thể ra quyết định liệu với nên hùn Châu với số chi phí tuy nhiên u cô vẫn mang đến cô.)

3. Nick wondered where vĩ đại get those traditional handicrafts.

(Nick tự động căn vặn điểm để sở hữ được những số loại tay chân truyền thống lịch sử.)

4. Phuc had no idea who vĩ đại turn vĩ đại for help with his homework.

(Phúc ko biết ai là kẻ hùn anh ấy bài bác luyện về mái ấm.)

5. Hoa was not sure when vĩ đại break the sad news vĩ đại him.

(Hoa ko chắc hẳn rằng lúc nào share tin cẩn buồn với anh ấy.)

Bài 7

Video chỉ dẫn giải

Everyday English

Task 7. Choose the suitable words/ phrases complete the mini-talks. 

(Chọn kể từ hoặc cụm kể từ tương thích hoàn thiện cuộc đối thoại sau.)

What vĩ đại do                          As far as I know                      Cool                             No worries                                                                                                If I were in your shoes

1. A: My face often goes red and hot these days. What should I do?

    B: _____ , there’s no cause for concern.

2. A: You look upset. What’s the problem?

     B: Well, my cousin wants vĩ đại share my room during his visit, but we don’t get on very well. I don’t know _____.

3. A: Shall we visit the lantern making workshop?

    B: _____! When should we go?

4. A: Thanks a lot for your sound advice.

    B: _____.

5. A: What vì thế you suggest I should vì thế now?

    B: _____ , I’d take it easy and try vĩ đại forget it.

Phương pháp giải:

- What vĩ đại do: Việc cần thiết làm

- As far as I know: Theo như tôi biết

- Cool: Tuyệt vời                             

- No worries: Không cần thiết bồn chồn lắng                                                                                               

- If I were in your shoes: Nếu tôi ở địa điểm của bạn

Lời giải chi tiết:

1. As far as I know

2. what vĩ đại do

3. Cool

4. No worries

5. If I were in your shoes

1. As far as I know 

A: My face often goes red and hot these days. What should I do?

(Mặt tôi thông thường đỏ rực và rét trong mỗi thời buổi này. Tôi nên thực hiện gì?)

B: As far as I know, there’s no cause for concern.

(Theo như tôi biết, không tồn tại gì nhằm phiền lòng.)

2. what vĩ đại do 

A: You look upset. What’s the problem?

(Bạn có vẻ như không dễ chịu. Vấn đề gì vậy?)

B: Well, my cousin wants vĩ đại share my room during his visit, but we don’t get on very well. I don’t know what vĩ đại do.

(À, anh bọn họ của tôi ham muốn cộng đồng chống với tôi vô chuyến thăm hỏi anh ấy, tuy nhiên công ty chúng tôi ko hòa thuận lắm. Tôi ko biết nên làm những gì.)

3. Cool 

A: Shall we visit the lantern making workshop?

(Chúng tao rẽ thăm hỏi xưởngg đèn lồng nhé?)

B: Cool! When should we go?

(Tuyệt! Khi này tất cả chúng ta đi?)

4. No worries 

A: Thanks a lot for your sound advice.

(Cảm ơn thật nhiều về lời nói răn dạy của công ty.)

B: No worries.

(Không với gì.)

5. If I were in your shoes  

A: What vì thế you suggest I should vì thế now?

Xem thêm: 온디스크 10만 포인트 쿠폰

(Bạn răn dạy tôi nên làm những gì bây giờ?)

B: If I were in your shoes, I’d take it easy and try vĩ đại forget it.

(Nếu tôi ở địa điểm của công ty, tôi tiếp tục đơn giản dễ dàng rộng lớn và cố quên nó.)