Thông báo thi tuyển sinh lớp luyện thi JLPT N2, N3 cho kỳ thi vào 04/12/2016

Trung tâm tiếng nhật núi trúc trân trọng thông báo thi đầu vào tuyển sinh lớp luyện thi JLPT cho kỳ thi tháng 12/ 2016
Thời gian thi Từ 9:00 ~ 9:30 Sáng thứ 7 ngày 18/ 06/ 2016
Địa điểm thi Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc
Lệ Phí thi 50.000 VND/1 người
Hạn đăng ký thi từ 6/06 đến 17 /06/2016
Học phí 3.400.000 VND/ 54 buổi
Thời gian học

 

 

 

N2 :   

+từ 17:30 đến 19:10 thứ 2,4,6

+từ 19:30 đến 21:10, thứ 2,4,6

N3:

+từ 17:30 đến 19:10 thứ 2,4,6

+từ 19:30 đến 21:10 thứ 2,4,6

+từ 19:30 đến 21:10 thứ 3,5,7    

N4:

+từ 14:30 đến 16:15, thứ 3,5,7

Ngày học

11,12/07/2016

Giáo viên 50% giáo viên Nhật, 50% giáo viên Việt