Thông báo thi vào lớp luyện thi JLPT N2, N3 cho kỳ thi JLPT vào 04/12/2016

Thông báo thi vào lớp luyện thi JLPT N2, N3 cho kỳ thi JLPT vào 04/12/2016

0102

Thời gian thi Từ 9:00 ~ 9:30 Sáng thứ 7 ngày 09/ 07/ 2016
Địa điểm thi Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc.
Lệ Phí thi 50.000 VND/1 người
Hạn đăng ký thi

Trước ngày 07 /07/2016

Học phí

 

3.400.000 VND/ 54 buổi

Thời gian học

N2 :   từ 17:30 đến 19:10 thứ 2,4,6

         từ 19:30 đến 21:10, thứ 2,4,6

N3:    từ 17:30 đến 19:10 thứ 2,4,6

         từ 19:30 đến 21:10 thứ 2,4,6

         từ 19:30 đến 21:10 thứ 3,5,7

         từ 14:30 đến  16:15 thứ 3,5,7

Ngày học 11,12/07/2016
Giáo viên 50% giáo viên Nhật, 50% giáo viên Việt

0304