• Tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp mới tháng 9 / 2017
    Tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp mới tháng 9 / 2017
no image

Thông báo tiếp tục tuyển sinh lớp N2 – N3 khóa tháng 8 năm 2014

Khóa học : tháng 8 / 2014
Đối tượng : 
N2 : có trình độ tương đương N3, hoặc đang học trình độ trung cấp

                   N3 : có trình độ tương đương N4, hoặc đang học lớp 6c tại trung tâm
Ngày tuyển sinh 
: 14/07/2014 – 25/08/2014

no image

Thông báo thi thử N2,N3 – 2014

Khóa học : Thi thử N3, N4 cho kỳ thi tháng 7 / 2014
Đối tượng : Tất cả học sinh các trình độ
Ngày tuyển sinh : đến 27 / 3 / 2014

no image

Tổ chức thi tuyển lớp N2 – N3 năm 2014

Khóa học : Thi tuyển sinh lớp n2 , n3 năm 2014
Đối tượng : Các học sinh đang học trung cấp ( hết sơ cấp ) – h/s đang ôn luyện n2 , n3 
Ngày tuyển sinh : 15 / 2 / 2014